Thông tin chi tiết
  • Giáo sư tại Viện đại học Công nghiệp Kanazawa 
  • Giám sát các dự án lớn như thiết kế chiến lược nhân sự, chế độ lương thưởng tại Price waterhouse Coopers
  • Giám đốc nhân sự Tổng công ty Kế toán Thuế PwC, kiêm phụ trách về Diversity và Partner Development của PwC Nhật Bản.
  • Tác giả của cuốn tiểu thuyết kinh doanh “Sứ mệnh” (Công ty President), đồng tác giả các cuốn sách “Nghiên cứu hành vi của các nhà quản lý mới”; (Nhà xuất bản Liên đoàn kinh tế Nhật Bản) “Môi trường làm việc trầm cảm”, “Cấp trên tuyệt hảo” (Công ty President) “Kỹ thuật truyền đạt đánh giá nhân viên của hiệu trưởng có năng lực” (Viện nghiên cứu phát triển giáo dục) “Đánh giá tâm lý nhân sự” (Công ty Khoa học Văn hóa Nhật Bản)...