Thông tin chi tiết

  • Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu.
  • Chuyên gia tư vấn, đào tạo doanh nghiệp về lĩnh vực Quản trị chiến lược, 
  • Chuyên gia cao cấp JICA
  • Giảng viên môn học Định hướng và Kỹ năng nghề nghiệp và  Giao tiếp kinh doanh và Hành vi tổ chức theo  phong cách Nhật Bản