BC 02-12 - QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC SỬ DỤNG HỆ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN KPI
  • Thời gian
  • 24, 25 & 26/04/2012 (Sáng : 8:30 ~ 11:30 Chiều : 13:00 ~ 16:00)
  • Giảng viên
  • Ông Hồ Bảo Luân, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Southern California University, Hoa Kỳ

    Ông Hồ Bảo Luân, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Southern California University, Hoa Kỳ
  • Đối tượng tham gia
  • Các cán bộ lãnh đạo cấp cao, cấp trung; người chịu trách nhiệm xác định, triển khai chiến lược, đánh giá kết quả công việc theo định hướng đã đề ra.

    Các cán bộ lãnh đạo cấp cao, cấp trung; người chịu trách nhiệm xác định, triển khai chiến lược, đánh giá kết quả công việc theo định hướng đã đề ra.

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to