BC 12-2223 - QUẢN TRỊ CẢM XÚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
  • Thời gian
  • 23, 24/05/2223
  • Giảng viên
  • Th.S. Trương Ngọc Mai Hương
    Giảng viên cao cấp Business Edge-MPDF và dự án Better Work-IFC (Dự án phát triển kinh tế doanh nghiệp do Ngân hàng Thế giới tài trợ)

    Chuyên gia tư vấn tâm lý tính cách, tư duy và tư vấn phát triển năng lực tiềm ẩn của cá nhân.
  • Đối tượng tham gia
  • Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên và các cá nhân quan tâm
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to